DisclaimerU verklaart zich, als gebruiker van deze website, akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Alle informatie die op deze website wordt getoond is slechts als algemene informatie bedoeld en kan nooit als vervanging voor enig advies worden gebruikt. Uiteraard hebben we al het nodige gedaan om de informatie op juistheid te controleren. pLAN8 Consultancy & Development B.V. kan echter nooit direct of indirect aansprakelijk worden gesteld voor alle gevolgen die op welke wijze dan ook voortvloeien uit het gebruik van deze website.

pLAN8 Consultancy & Development B.V., of de desbetreffende rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendom) met betrekking tot op de website getoonde informatie, beeldmateriaal en logo’s. Het is niet toegestaan om (delen van) de website te kopiëren, over te nemen of op andere wijze te distribueren. Alleen het downloaden en printen van daarvoor ter beschikking gestelde documenten in het onderdeel ondersteuning is toegestaan, mits voor eigen gebruik.

pLAN8 Consultancy & Development B.V. behoudt zich het recht voor alle informatie aan te passen, zonder hiervan op voorhand nader bericht te verstrekken.

Het Nederlands recht is van toepassing.

Vanzelfsprekend houdt pLAN8 Consultancy & Development B.V. zich met betrekking tot de gegevens van haar relaties aan de bepalingen in de Wet Persoonsregistratie en zal zij de gegevens van haar relaties nooit op commerciële basis aan derden verstrekken.

pLAN8 Consultancy & Development B.V. spant zich in om een optimale beveiliging van uw gegevens en transacties te bewerkstelligen; het beschermen van onze klanten is een vanzelfsprekendheid. Ondanks alle inspanningen bestaan er bepaalde risico’s online, maar u kunt zelf een aantal zaken regelen om deze risico’s te beperken. Wij verstrekken u hier enige informatie om u hierin te ondersteunen.
 1. De laatste aandachtspunten op beveiligingsgebied
 2. Standaard bij pLAN8
 3. Websites controleren
 4. Bescherm uzelf
 5. Contact informatie
De laatste aandachtspunten op beveiligingsgebied

Phishing
Een “phishing” aanval is een online fraudetechniek die het voor doet komen alsof er officiële emails worden verzonden met daarin antwoordadressen, links en vormgeving die overeenkomt met uitingen van banken, creditcard organisaties en andere bedrijven. Deze emails hebben als kenmerk dat ze altijd een hyperlink bevatten naar een “nep”-website en trachten geadresseerden te misleiden en te forceren om hun persoonlijke gegevens en veiligheidsinformatie door te geven of te bevestigen. Als u deze informatie hebt afgegeven kan dit worden gebruikt om uw rekening te misbruiken.
Het is belangrijk dat u emails waarin u om dergelijke informatie wordt gevraagd altijd met de nodige voorzichtigheid behandelt; lees verderop over de standaard van pLAN8 Consultancy & Development B.V. met betrekking tot emailverkeer.

Standaard bij pLAN8
pLAN8 communiceert regelmatig via email. Wij houden ons hierbij aan de volgende regels:
- pLAN8 zal altijd uw naam gebruiken bij e-mail verkeer. U
ontvangt geen anonieme mails van ons.

Informeert u ons als u een e-mail heeft ontvangen die lijkt te zijn verstuurd door pLAN8, terwijl u daaraan twijfelt.

Bescherm uzelf
Let op uw persoonlijke informatie. Uw gebruikersnaam en wachtwoord geven u toegang tot uw gegevens. Schrijf ze niet op en geef ze niet door aan derden, ook niet via email. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van deze gegevens.
Houdt uw computer up-to-date
 • Installeer altijd de laatste software en updates om te voorkomen dat hackers of virussen toegang tot uw PC krijgen via bekende lekken.
 • Installeer en update een antivirusprogramma om virussen en Trojan horses te voorkomen.
 • Installeer en update anti-spyware tools.
 • Installeer en update een personal firewalls
 • Gebruik alleen programma’s van bekende vertrouwde leveranciers.
Let op Spam e-mails
 • Gebruik een spamfilter om deze berichten te voorkomen
 • Beantwoordt nooit een spambericht. Uw e-mailadres is dan bekend en de spam zal alleen maar toenemen.
 • Als u spam ontvangt: if it sounds too good to be true, it probably is too good to be true.
Contactinformatie
 • Neemt u voor meer informatie contact met ons op via info@viviancms.nl of info@plan8.nl
PRIVACY STATEMENT

Doelstelling, voorwaarden en handelswijze voor de verwerking van persoonsgegevens
pLAN8 Consultancy & Development B.V. stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw privacy bij het verwerken van uw persoonsgegevens zo goed mogelijk wordt beschermd en beveiligd. pLAN8 Consultancy & Development B.V. verzamelt uw persoonsgegevens alleen voorzover wij die nodig hebben om u onze diensten te kunnen leveren en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Voor alle duidelijkheid merken wij op dat de interne en wettelijke voorschriften op het gebied van privacy alleen betrekking hebben op natuurlijke personen, met inbegrip van de partners van niet-rechtspersonen, maar niet van toepassing zijn op rechtspersonen (ondernemingen) en diegenen die namens deze rechtspersonen handelen met betrekking tot pLAN8 Consultancy & Development B.V..

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om frauduleuze handelingen te voorkomen en te bestrijden, maar ook ten behoeve van direct marketing-doeleinden om ons klantenbestand uit te breiden. Te allen tijde gebruiken wij persoonsgegevens alleen dan, als dat vanwege een specifieke aanleiding noodzakelijk is. Wij zullen dan ook alleen persoonsgegevens verwerken die in een bepaald verband afdoende, ter zake dienend en niet buitensporig zijn, ongeacht of het nu bijvoorbeeld gaat om de uitvoering van een overeenkomst of de preventie van fraude. Uiteraard zullen wij bij de verwerking van uw persoonsgegevens de nodige zorgvuldigheid betrachten, waarbij wij ons houden aan de geldende interne en wettelijke voorschriften op het gebied van privacy.

Uw persoonsgegevens worden bewaard in onze administratie. Het vertrouwelijk karakter van deze gegevens wordt beschermd met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Wij wijzen u erop dat wij uw persoonsgegevens ook kunnen verwerken ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden, ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten. Deze verwerking gebeurt op een anonieme basis en is niet te herleiden naar individuele personen.

Om u te kunnen herkennen wanneer u onze website bezoekt, maakt pLAN8 Consultancy & Development B.V. gebruik van “cookies”, die veelvuldig worden gebruikt op websites. Een cookie is een kleine tekst, die door uw browser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Onze cookies bevatten geen informatie die terug te leiden is tot individuele personen. De meeste web-browsers accepteren de cookies automatisch, maar om dat te voorkomen kunt u doorgaans de instelling van uw browser aanpassen. Voor sommige onderdelen op onze website, zoals persoonlijke informatie en klantengegevens, is het vereist dat de cookies in werking zijn. Indien u dat wenst, kunt u op uw browser de voorkeur voor cookies instellen indien u gebruik maakt van deze onderdelen en deze weer buiten werking stellen wanneer u andere websites bezoekt.

Zonder voorafgaande kennisgeving kan deze privacy-verklaring van tijd tot tijd worden aangepast om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving, of in verband met een wijziging in onze bedrijfsvoering. U wordt verzocht om deze pagina regelmatig te bezoeken om te zien of er wijzigingen zijn.

Recht van inzage in en rectificatie van uw gegevens
De klant kan ons schriftelijk verzoeken om informatie te verkrijgen over de door ons geautomatiseerd verwerkte persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Het eerste verzoek om informatie wordt kosteloos verstrekt. Voor eventuele verdere verzoeken, kunnen wij de door de wet toegestane vergoedingen vragen. Mocht de door ons verstrekte informatie onjuistheden bevatten, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om deze - afhankelijk van hetgeen van toepassing is - te corrigeren of te schrappen. Een dergelijk verzoek moet worden gericht aan de directie van pLAN8 Consultancy & Development B.V.. Binnen vier weken wordt u schriftelijk geïnformeerd of en tot op welke hoogte aan uw verzoek wordt voldaan.

Recht om bezwaar te maken
Indien u geen regelmatige informatie over onze producten en diensten wenst te ontvangen, dan kunt u ons dat kosteloos schriftelijk kenbaar maken (pLAN8, info@plan8.nl)

VivianCMS